สสว.เปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปี 2563 จับมือ 9 หน่วยงานเดินหน้าส่งเสริม SMEs ภายใต้คอนเซ็ปต์ไขกุญแจสู่ความสำเร็จพัฒนาธุรกิจ ต่อยอดด้านการตลาด เชื่อมโยงการเงิน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบการ 9,000 ราย สร้างมูลค่าทางการตลาดและพัฒนาเศรษฐกิจกว่า 350 ล้านบาท รับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เม.ย. 2563 ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว.ได้เริ่มดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Start Up : Early Stage) ตั้งแต่ปี 2559-2562 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจและการแข่งขันทางการตลาดรวมแล้วกว่า 40,000 ราย และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเหล่านั้นสามารถต่อยอดการดำเนินธุรกิจของตนและเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและวิจัยพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมากกว่า 2,000 ล้านบาท

รักษาการแทนผู้อำนวยการ สสว.กล่าวต่อไปว่า จากความมุ่งมั่นพัฒนาโครงการ ในปีนี้ สสว.จึงเดินหน้าจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) 2563 ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 ซึ่งปีนี้นับเป็นความท้าทายสำหรับผู้ประกอบการจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก จากภาวะการระบาดของโรค Covid-19 สัดส่วนหนี้สินภาคครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง รวมถึงกระแสเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงหรือแย่งส่วนแบ่งของธุรกิจในรูปแบบดั้งเดิมของตลาด จึงทำให้ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัว สร้างนวัตกรรม นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รู้จักวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจ มีบริการที่เพิ่มขึ้น เช่น การจัดส่งสินค้า นอกเหนือจากผลิตสินค้าเพียงอย่างเดียว รวมถึงยกระดับมาตรฐานต่างๆ สู่สากล อันจะเป็นกุญแจไขสู่ความสำเร็จ ต่อยอดด้านการตลาดเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ดร.วิมลกานต์เผยอีกว่า ผู้ประกอบการ SME ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการเริ่มต้นทำธุรกิจ และรูปแบบการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ จาก สสว.ผ่าน 2 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Course) ประกอบไปด้วย หลักสูตรสำหรับกลุ่มผู้เริ่มต้น จะให้การอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ และหลักสูตรสำหรับกลุ่มผู้มีประสบการณ์ จะมุ่งเน้นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ และสามารถพัฒนาเชิงลึกได้ โดยให้การอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจ เช่น หลักสูตร Business model canvas เพื่อช่วยในการดำเนินธุรกิจอย่างมีระบบตามมาตรฐานสากล 2. กิจกรรมการสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในเชิงลึก เป็นการคัดเลือกผู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากกิจกรรมที่จำนวน 3,300 รายเข้ารับการพัฒนา ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเชิงลึกตามปัญหาหรือความต้องการของธุรกิจตนอย่างแท้จริงอย่างน้อย 1 ด้าน เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้วยงานวิจัย นวัตกรรม การเขียนแผนธุรกิจ การทำ Content Marketing, เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบในประเทศพัฒนาเข้าสู่อาหารอนาคต การยกระดับมาตรฐาน แนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับรองมาตรฐาน พร้อมการเชื่อมโยง Online to Offline สอนการเชื่อมโยงร้านค้าโลกออนไลน์กับไลน์เข้าด้วยกัน เป็นการทดสอบตลาดจริงที่จัดขึ้นโดยหน่วยร่วมในภูมิภาคต่างๆ เช่น งาน Early Stage Market Fair 2020 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เป็นต้น

สำหรับหน่วยร่วมดำเนินการโครงการดังกล่าวในปี 2563 ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

นอกจากนี้ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ยังได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน โดยคัดเลือกผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าธนาคารเข้าร่วมโครงการ และเชื่อมโยงให้เข้าถึงแหล่งสินเชื่อของธนาคารอีกด้วย

สำหรับในการจัดการอบรมภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) 2563 สสว.ไม่ได้นิ่งนอนใจกับภาวการณ์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (Covid-19) และได้ให้ความสำคัญต่อสุขอนามัย ความปลอดภัยของผู้เข้าอบรม โดยมีมาตรการและการดำเนินการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ตามที่กรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขแนะนำไว้อย่างเคร่งครัด อาทิ ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ มีการตั้งจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึง รวมถึงรณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดการอบรม

“ผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่อยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือผู้ประกอบการ SME ที่ยังไม่จดทะเบียน และผู้ประกอบการ SME ที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจไม่เกิน 3.5 ปี สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เม.ย. 2563 หรือจนกว่าจะเต็ม สสว.ตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบการ 9,000 ราย เพื่อจะสร้างมูลค่าทางการตลาดและพัฒนาเศรษฐกิจกว่า 350 ล้านบาท” ดร.วิมลกานต์กล่าวในที่สุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ : สสว.Call Center 1301 ติดตามข่าวสารได้ทาง www.sme.go.th หรือที่

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โทร. 09-7228-5709, 09-7229-5094 e-mail : startup.kmutnb@gmail.com หรือ Facebook : Kmutnb Startup
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5392-0299 ต่อ 402, 09-8871-5210 e-mail:earlystagecmu@gmail.com หรือ Facebook : startup บ้านเฮา
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 0-2613-3115-8 ต่อ 4162 e-mail : okhongmalai@yahoo.com
หรือ facebook: www.facebook.com/citu.tu/
4. มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ โทร. 06-3110-5658 e-mail : startup63.mu@gmail.com
หรือ Facebook : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start up Early Stage มหิดล
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทร. 06-3334-7447 / 09-9425-5445 e-mail :

earlystagekmutt@gmail.com หรือ Facebook : Early Stage Online Content Entrepreneur
6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-6972-7 e-mail : ohse.psu@gmail.com หรือ Facebook: www.facebook.com/psu.ohse/
7. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร โทร. 0-2422-8688 ต่อ 3207 หรือ Facebook : Nfi SmartClub
8. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทร. 0-2345-1414 e-mail : iai.earlystage@gmail.com หรือ
Facebook : https://www.facebook.com/iaipage/

9. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร. 0-2713-5492-9 e-mail : earlystage63@gmail.com หรือ Facebook : www.facebook.com/thtismestartup2562/
** * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SMEs ผู้จัดการ” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุดและร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!!* * *

SMEsmanager

link: https://mgronline.com/smes/detail/9630000025061

Categories: News

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *